Top 10 National parks in India

Kaziranga National Park, Assam

Gir National Park, Gujarat

Sundarbans National Park, West Bengal

Jim Corbett National Park, Uttarakhand

Periyar National Park, Kerala

Ranthambhore National Park, Rajasthan

Nagarhole National Park, Karnataka

Kanha National Park, Madhya Pradesh

Sariska National Park, Rajasthan

Manas National Park, Assam

Next: Beautiful Dams in India